<pre id="xxtvv"></pre>

<ruby id="xxtvv"></ruby>
  <pre id="xxtvv"></pre>

    <ruby id="xxtvv"></ruby><track id="xxtvv"><ruby id="xxtvv"><mark id="xxtvv"></mark></ruby></track>

    <ruby id="xxtvv"></ruby>

    澳门威尼人官方网址

    Gecelik ?stanbul Escort Aycan

    Selamlar sevgili arkada?lar ben ?stanbul Avrupa yakas? genelinde elit beylerle geceli escort g?rü?melerine kat?lan partneriniz Aycan. Bugün sizlere kendimden bahsetmek istiyorum, k?sa s?ra süre ?nce ba?lam?? oldu?um e?lik etme servisim de edindi?im farkl? deneyimleri payla?aca??m. Geceleri bulu?malar yapmak isteyen elit beylerle beraber oldu?um i?in mutluyum, ?ünkü farkl? ortamlarda farkl? tarzda ki?ileri tan?mak benim i?in güzel bir sosyalle?me olana??d?r. Onlarla ge?irdi?im ?zel zamanlar? hi? akl?mdan ??karam?yorum, san?r?m beraber oldu?um ki?ilerde ayn? dü?ünceye sahiptir. ?? Bir?ok kad?n?n cesaret dahi edemeyece?i ?ekilde geceleri ?stanbul escorts bulu?malar? yaparak hayat?ma yenilikler kat?yorum.

    Gece hayat?n? ?ok severim bu yüzden sürekli olarak gece e?lencelerine kat?l?r?m, tabi bu esnada yan?mda yak???kl? bir beyefendinin olmas? beni mutlu eder. Hayat? kendi arzular?m do?rultusunda ya?amak istedi?im i?in ?zgürce hareket etmeyi, istedi?im erkekle beraber vakit ge?irmeyi kendime prensip edindim diyebilirim. Sadece gecelik escort olarak ?stanbullu beyleri yak?ndan tan?mak istiyorum, ya?ayaca??m?z ili?kilerin uzun süreli olmas?n? arzu ediyorum. Lakin ?o?u zaman her ?ey istedi?im gibi geli?miyor, ?ok s?k?lgan bir karaktere sahibim san?r?m.

    üzülerek s?ylüyorum ki ben a??k bir kad?n olana denk her gece farkl? zamanlar ge?irece?im erkeklerle tan??maktay?m. Tan?d???m ki?ilerden beklentilerim genellikle duygusal ve cinsel isteklere tabidir. K?sa sürede yan yana geldi?im beylere a??k olma konusunda biraz pasif kal?yorum. Tüm istekleri kar??layabilecek ?ekilde bulu?malar yapan biri de?ilimdir bu yüzden her erke?in beklentisi farkl? olmu?tur. Hayallerim aras?nda yer almayan, onaylamad???m cinsel aktiviteler konusunda ?ekimser kalm???md?r i?te tamda bu sebepten dolay? uzun süreli ili?kiler ba?ar?l? say?lmam! ?li?kilerimden daim? olarak isteklerim vard?r, bunlar?n ba??nda sayg? ve ho?g?rü ?n plandad?r. Ne yaz?k ki ?imdiye denk gece e?lencelerinde bulu?tu?um ki?ilerden pekte ho?land???m s?ylenemez.

    gecelik escort

    Sadece geceleri bulu?malar yap?yorum

    Burada escort ?stanbul sitesinde yay?nlad???m ilan?m sayesinde kendi karakterime uygun biriyle tan??may? umut ediyorum. ?ncelikle gece hayat?nda tan??t???m ki?ilerle otellerde beraber olmay? tercih ediyorum sonras?nda ise e?er ho?lan?rsam uzun süreli ili?kiler ya?amay? dü?ünüyorum. Tabi bu sadece benim arzular?m do?rultusunda ger?ekle?ecek bir ?ey de?ildir. ?rne?in ters ve korumas?z hi?bir ?ekilde partnerlik etmiyorum, buna istinaden ?srarc? olan beylerle birlikteliklerimi sonland?r?yorum. Kim hayat?nda istemedi?i ?ekilde davran?lmas?n? ister ki? ?zellikle benim kadar güzel ve seksi bir kad?nsa! Cinsellik ?nemlidir ancak benim i?in daha ?nemli ?eyler vard?r, mesela istemedi?im ?ekilde fanteziler ger?ekle?tirmek! Kendi arzular?ma uygun de?ilse hi? bo?a vakit kaybetmeden sizleri terk edebilirim, ben bu ?ekilde ya?amay? seven bir kad?n?m.

    ?stanbul gecelik escort bayan hizmeti sunmam?n as?l sebebi sosyal ortamlarda edinece?im arkada?l?klar? kal?c? hale getirmektir. ?o?u zaman ba?ar?l? oldu?um s?ylenemez ama ?u anda dahi sürekli beraber oldu?um erkek arkada?lar?m var. Ayr?ca ek olarak belirtmekten ho?lanmad???m di?er bir husus ise ?srarla benden gündüzleri e?lik etmem isteniyor olmas?d?r, sadece geceleri birlikte olmama ra?men! E?er net bir ?ekilde ne anlatmaya ?al??t???m? anlad?ysan?z nas?l bir gecelik escort kad?n oldu?umun da fark?ndas?n?z demektir. ?imdi kendinize uygun bir karaktere sahip oldu?uma eminseniz benimle telefon numaram üzerinden ileti?ime ge?ebilirsiniz. Bazen aramalar?n?za cevap veremeyebilirim, bunun i?in sizlerden ?zür dilerim ancak k?sa zamanda d?nü? yapaca??mdan endi?eniz olmas?n. Gecelik ?stanbul escort bayan partneriniz olarak sizlere a?k dolu geceler dilerim. Sevgilerim ile kendinize ?ok iyi bak?n?z, kaliteli partneriniz Aycan.

    澳门威尼人官方网址